GLIKOL NEOPENTYLOWY (NPG)

Nazwa handlowa produktu: Glikol Neopentylowy (NPG)

Nazwa chemiczna związku: 2,2-Dimetylo-1,3-propanodiol

Synonimy: 1,3-Dihydroxy-2,2-dimethylpropane; 1,3-propanediol; 2,2-Dimethyl-1,3-dihydroxypropane; 2,2-dimethyl-3-propanediol; 2,2-Dimethylpropane-1,3-diol; 2,2-dimethyltrimethyleneglycol; 3-Propanediol,2,2-dimethyl-1.

Właściwości chemiczne i fizyczne: białe, lub bezbarwne płatki o słodkawym zapachu. W temperaturze pokojowej jest łatwo rozpuszczalny w wodzie, alkoholach, eterach glikolu, ketonach i estrach. Stabilny termicznie pomimo wysokiej reaktywoności.

Zastosowanie surowca: Glikol neopentylowy stosuje się przy produkcji żywic poliestrowych i alkidowych na potrzeby przemysłu farb i lakierów, plastyfikatorów, syntetycznych olejów smarujących, poliuretanów piankowych, tekstyliów, farmaceutyków, pestycydów, środków zapachowych, materiałów fotograficznych, płynów do obróbki metali, smarów do silników lotniczych oraz jako dyspergator dwutlenku tytanu.Ważnym segmentem wykorzytania tego surowca stanowią powłoki proszkowe.

Bezpieczeństwo dla zdrowia: Glikol neopentylowy może być szkodliwy po połknięciu lub absorpcji przez skórę. Działa drażniąco na oczy i skórę, błony śluzowe i górne drogi oddechowe.

Po więcej informacji prosimy zasięgnąć do karty charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.

GLIKOL NEOPENTYLOWY

NPG

Wzór chemiczny: C5H12O2
Gęstość: 0,981 g/cm3
Numer CAS: 126-30-7
Numer WE/EINECS:
204-781-0