4,4’-DIIZOCYJANIAN DIFENYLOMETYLENU (MDI)

Nazwa handlowa produktu: 4,4’-Diizocyjanian difenylometylenu (MDI)

Nazwa chemiczna związku: 4,4’-Diizocyjanian difenylometylenu

Synonimy: diizocyjanian 4,4′-metylenodifenylu, 4,4′-metylenobis(fenyloizocyjanian), 4,4’-MDI

Właściwości chemiczne i fizyczne: białe lub biało-żółte ciało stałe, reaguje z wodą. Reaguje gwałtownie z alkoholami, kwasami, zasadami i utleniaczami. W temperaturze powyżej 200° C może polimeryzować.

Zastosowanie surowca: produkcja sztywnych pianek poliuretanowych, klejów.

Bezpieczeństwo dla zdrowia: działa drażniąco na skórę, może powodować reakcję alergiczną skóry, działa drażniąco na oczy, może powodować podrażnienia dróg oddechowych.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.

4,4’-DIIZOCYJANIAN DIFENYLOMETYLENU

MDI

Wzór chemiczny: C15H10N2O2
Gęstość:  1,23 g/cm3
Numer CAS: 101-68-8
Numer WE: 202-966-0