AKRYLAN BUTYLU (BA)

Nazwa handlowa produktu: Akrylan butylu (BA)

Nazwa chemiczna związku: kwasu akrylowego ester butylowy;

Synonimy: kwasu 2-propenowego ester etylowy; propenian butyl; 1-butylacrylate; Butylacrylate; n-Butyl propenoate; propenoicacid butylester; Acrylic Acid Tert-Butyl Ester.

Właściwości chemiczne i fizyczne: jest przezroczystą, bezbarwną, łatwo palną cieczą o charakterystycznym gryzącym zapachu. Wykazuje tendencję do polimeryzacji pod wpływem światła, tlenu, temperatury, nadtlenków. W warunkach normalnych akrylan butylu samorzutnie polimeryzuje i ulega rozkładowi. Wchodzi w gwałtowną reakcję z utleniaczami.

Zastosowanie surowca: głównie do produkcji polimerów (przeważnie kopolimerów) akrylowych i żywic, w syntezie organicznej jako substrat lub półprodukt, w mieszaninie z innymi pochodnymi akrylowymi jako czynnik wiążący w przemyśle skórzanym, tekstylnym, papierniczym oraz przy produkcji farb i lakierów.

Bezpieczeństwo dla zdrowia: Narażenie na ostre działanie par akrylanu butylu może powodować podrażnienie błon śluzowych nosa, oczu, skóry i dróg oddechowych.. Kontakt z cieczą powoduje podrażnienia skóry i poparzenia oczu. Głównym skutkiem przewlekłego narażenia zawodowego na akrylan butylu jest miejscowe działanie drażniące jego par na górne drogi oddechowe, oczy oraz skórę, spowodowane hydrolizą estru do kwasu akrylowego, przejawiające się bólem głowy, kaszlem, dyskomfortem, przekrwieniem błon śluzowych oczu i skóry. U ludzi narażonych zawodowo na akrylan butylu obserwowano także przypadki kontaktowego alergicznego zapalenia skóry.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.

Akrylan butylu

BA

Wzór chemiczny: C7 H12 O2
Gęstość: 1,01 g/cm³
Numer CAS: 141-32-2
Numer WE/EINECS:
205-480-7
Numer indeksowy:
607-062-00-3