AKRYLAN ETYLU (EA)

Nazwa handlowa produktu: Akrylan etylu (EA)

Nazwa chemiczna związku: ester etylowy kwasu akrylowego;

Synonimy: propenionian etylu; Acrylic Acid Ethyl Ester (inhibited), ethyl acrylate

Właściwości chemiczne i fizyczne: bezbarwna, lotna ciecz o ostrym, charakterystycznym, gryzącym zapachu. Akrylan etylu zakwalifikowany został do cieczy łatwopalnych o średniej temperaturze zapłonu. Granice wybuchowości 1,2 – 5 % obj.. W warunkach normalnych samorzutnie polimeryzuje i ulega rozkładowi. W podwyższonych temperaturach polimeryzuje wybuchowo. Wchodzi w gwałtowną reakcję z utleniaczami. Dobrze rozpuszcza się w wodzie, alkoholu, eterze.

Zastosowanie surowca: powszechnie stosowany jest jako monomer do otrzymywania różnego rodzaju polimerów w przemyśle chemicznym, włókienniczym, skórzanym, papierniczym, farmaceutycznym i kosmetycznym. Stosowany jest także do produkcji tworzyw sztucznych, włókien syntetycznych, gumy syntetycznej, klejów, farb i lakierów, a także do impregnacji włókien sztywnikowych, tkanin dekoracyjnych, wykładzin podłogowych i papieru.

Bezpieczeństwo dla zdrowia: Może powodować podrażnienia i oparzenia oczu i skóry. Nadmiernie stężenie pary może również powodować senność i towarzyszące jej mdłości, ból głowy, lub nadzwyczajne podrażnienie dróg oddechowych. U ludzi przewlekle narażonych na pary akrylanu etylu stwierdzono przede wszystkim objawy podrażnienia skóry twarzy oraz błon śluzowych oczu i górnych dróg oddechowych. Osoby narażone uskarżały się na dolegliwości o charakterze neurowegetatywnym (np. bóle głowy czy zwiększoną pobudliwość).

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.

Akrylan etylu

EA

Wzór chemiczny: C5 H8 O2
Gęstość: 1,09 g/cm³
Numer CAS: 140-88-5
Numer WE/EINECS:
205-438-8
Numer indeksowy:
607-032-00-X