ETOKSYPROPANOL (EP)

Nazwa handlowa produktu: etoksypropanol

Nazwa chemiczna związku: 1-etoksypropan-2-ol

Synonimy: 1-etoksy-2-propanol, 1-etoksy-2-hydroksypropan, eter etylowy glikolu propylenowego, Ethoxypropanol, 1-Ethoxy-2-propanol.

Właściwości chemiczne i fizyczne: Przezroczysta, lotna, łatwopalna, bezbarwna ciecz o łagodnym, eterowym zapachu. Dobrze miesza się z wodą.

Zastosowanie surowca: Wykorzystywany w syntezie organicznej do produkcji innych substancji. Szerokie zastosowanie w przemyśle farb i lakierów jako rozpuszczalnik. Dodatkowo w fleksografii wykorzystuje się go jako inhibitor (opóźniacz) procesu wysychania farb.

Bezpieczeństwo dla zdrowia: Przechowywać w szczelnym zamknięciu, w dobrze wentylowanym miejscu. Działa toksycznie na narządy docelowe, drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności bądź zawrotów głowy. Może wywoływać nieznaczne podrażnienie skóry. Wdychanie oparów może skutkować podrażnieniem układu oddechowego.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem

ETOKSYPROPANOL

(EP)

Chemische formule:C5 H12 O2
Dichtheid: 0,887 g/cm3
CAS nummer: 52125-53-8
WE/EINECS nummer:
216-374-5
Index nummer:
603-117-00-8