METAKRYLAN METYLU (MMA)

Nazwa handlowa produktu: Metakrylan metylu (MMA)

Nazwa chemiczna związku: 2-metyloprop-2-enian metylu

Synonimy: Ester Metylowy Kwasu Metakrylowego; 2-Methacrylic Acid Methyl Ester; Methyl Methacrylate; Methyl Methacrylate Monomer; Methacrylic Acid Methyl Ester; Methyl A-Methylacrylate; Methyl 2-Methyl-2-Propenoate; Methyl 2-Methylpropenoate; Monocite Methacrylate Monomer

Właściwości chemiczne i fizyczne: Przejrzysta, bezbarwna ciecz o ostrym owocowym zapachu, słabo rozpuszczalna w wodzie.

Zastosowanie surowca: Do produkcji polimeru metakrylanu metylu – PMMA, jednego z szeroko stosowanych tworzyw sztucznych (tzw. szkieł organicznych) znanych np. jako „pleksiglas”. Również ma zastosowanie przy produkcji emulsji do farb i lakierów, w protetyce dentystycznej i chirurgii, w kosmetykach oraz żywic akrylowych.

Bezpieczeństwo dla zdrowia: W postaci par działa drażniąco na drogi oddechowe oraz skórę. Jest silnym alergenem, w wyniku wdychania może dojść do uszkodzeń górnych dróg oddechowych: zapalenia śluzówki nosa, stanu zapalnego, martwicy, zwyrodnienia, a nawet utraty nabłonka węchowego. Metakrylan metylu po wchłonięciu przez płuca, przewód pokarmowy lub skórę jest w organizmie metabolizowany do kwasu metakrylowego.

METAKRYLAN METYLU

MMA

Wzór chemiczny: C₅ H₈ O₂
Gęstość: 0,936 g/cm³
Numer CAS: 80-62-6
Numer WE/EINECS:
201-297-1
Numer indeksowy:
607-035-00-6