Metanol

Nazwa handlowa produktu: Metanol

Nazwa chemiczna związku: Metanol

Synonimy: alkohol metylowy, hydroksymetan

Właściwości chemiczne i fizyczne: bezbarwna ciecz o zapachu podobnym do etanolu, miesza się z wodą w każdym stosunku, ciecz łatwopalna.

Zastosowanie surowca: rozpuszczalnik, w przemyśle barwników, włókien syntetycznych, jako paliwo lub składnik paliwa w silnikach spalinowych, w produkcji materiałów wybuchowych, formaldehydu i kwasu mrówkowego. Zastosowanie w środkach czyszczących.

Bezpieczeństwo dla zdrowia: jest silną trucizną, spożycie lub wdychanie może spowodować kalectwo (utratę wzroku) lub śmierć.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.

Metanol

Wzór chemiczny: CH4O

Gęstość:  0,792 g/cm3

Numer CAS: 67-56-1

Numer WE: 200-659-6