OCTAN ETYLU (ETAC)

Nazwa handlowa produktu: Octan etylu (ETAC)

Nazwa chemiczna związku: etanian etylu

Synonimy: eter octowy; ester etylowy kwasu octowego, ester octowy; ethyl acetate, ethyl ethanoate, acetic ester

Właściwości chemiczne i fizyczne: przezroczysta, bezbarwna ciecz, o przyjemnym owocowym (estropodobnym) zapachu, wysoce łatwopalna. Rozpuszczalna bez ograniczeń w alkoholu etylowym, eterze etylowym, acetonie, chloroformie, olejach, miesza się z większością rozpuszczalników organicznych.

Zastosowanie surowca: w przemyśle perfumeryjnym: jako składnik olejków zapachowych oraz w innych gałęziach przemysłu, jako rozpuszczalnik farb (w tym jako rozpuszczalnik usuwający lakier do paznokci), klejów, nitrocelulozy, tworzyw sztucznych, żywic winylowych, żywic estrowych, herbicydów, olejów, tłuszczów, lakierów, w syntezie organicznej a także w przemyśle spożywczym jako dodatek aromatyzujący do żywności oraz jeden ze składników kawy bezkofeinowej.

Bezpieczeństwo dla zdrowia: Octan etylu można zaliczyć do substancji o małej toksyczności, niezależnie od drogi podania. Substancja wykazuje działanie drażniące na błony śluzowe górnych dróg oddechowych, oczu i skóry, działa depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy, a w dużych dawkach może powodować śmierć z powodu niewydolności oddechowej. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.

OCTAN ETYLU

ETAC

Wzór chemiczny: C₄ H₈ O₂
Gęstość: 0,9025 g/cm³
Numer CAS: 141-78-6
Numer WE/EINECS:
205-500-4
Numer indeksowy:
607-022-00-5