TETRAHYDROFURAN (THF)

Nazwa handlowa produktu: tetrahydrofuran / THF

Nazwa chemiczna związku: oksolan, tetrahydrofuran

Synonimy: czterowodorofuran; tlenek cyklotetrametylenu; tlenek dietylenu; tlenek butylenu; tlenek tetrametylenu; 1,4-epoksybutan; 1,4-Epoxybutane; Cyclotetramethylene oxide; Furanidine; Oxacyclopentane; Oxolane; Tetramethylene oxide; butane, alpha, delta-oxide; Alpha-Hydro-Omega-Hydroxypoly(oxy-1,4-Butanediyl)

Właściwości chemiczne i fizyczne: bezbarwna ciecz, o niskiej lepkości i ostrym zapachu, zbliżonym do acetonu lub eteru; dobrze miesza się z wodą.

Zastosowanie surowca: W zależności od stopnia swojego stężenia tetrahydrofuran może być stosowany między innymi jako przemysłowy rozpuszczalnik naturalnych oraz syntetycznych żywic
i polimerów (przede wszystkim polichlorku winylu – PVC). Ma on również szerokie zastosowanie
w produkcji lakierów, klejów, atramentów, farb a także w syntezach paliw, witamin, hormonów
i farmaceutyków, syntetycznych perfum oraz insektycydów. Surowiec może być także używany jako rozpuszczalnik olejów, tłuszczów i niewulkanizowanej gumy. W swojej spolimeryzowanej formie – jako glikol poli(tetrahydrometyloetylowy) (PTMEG) używany jest jako główny składnik do produkcji elastomerowych włókien poliuretanowych typu Spandex.

Bezpieczeństwo dla zdrowia: Wdychanie tetrahydrofuranu powoduje podrażnienie układu oddechowego, którego objawy obejmują kaszel i duszności. W wysokim stężeniu może powodować zawroty głowy, ból głowy, nudności oraz pojawienie się płynu w jamie opłucnej. Może również powodować uszkodzenie wątroby, nerek lub płuc. Działa drażniąco na skórę: objawy obejmują zaczerwienienie, świąd i ból. Ponadto tetrahydrofuran może być wchłaniany przez skórę. Kontakt oka z substancją powoduje podrażnienie, zaczerwienienie i ból oka oraz może spowodować trwałe uszkodzenie wzroku. Spożycie powoduje podrażnienie układu pokarmowego. Objawy mogą obejmować nudności, wymioty i biegunkę, ból gardła i bóle brzucha. Uwaga! Opary substancji są cięższe od powietrza i mogą przemieszczać się na znaczną odległość do źródła ognia i płomienia.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.

TETRAHYDROFURAN

THF

Chemische formule: C4 H8 O
Dichtheid: 0,89 g/cm³
CAS nummer: 109-99-9
WE/EINECS nummer:
203-726-8
Index nummer:
603-025-00-0